İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

MLK Grup; 15 yıllık saha deneyimine sahip İş Güvenliği Uzmanları ve İş Yeri Hekimleri ve işyeri hemşireleri ile hizmet vermektedir.

İş Güvenliği Hizmeti

Firmanıza verilecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti, sadece yasal yükümlülüklerin yerine getirildiği standart İSG hizmeti olmayacaktır. Kurumsal yapınıza uygun İş Sağlığı ve Güvenliği yapılanmasının kurularak güvenlik kültürünün oluşturulması ve İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yönetilmesi hizmeti olacaktır.

Bu kapsamda görevlendireceğimiz İSG Profesyonelleri kurumunuzda aşağıda belirtilen çalışmaları yürütecektir.

İş Güvenliği Çalışmaları

1. Risk Değerlendirmeleri

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önceden tespiti ve kazaların önlenebilmesi amacıyla;

 • Çalışma Ortamlarında,
 • Yürütülen Faaliyetlerde,
 • Makine, ekipman, el aletlerinde 
 • Ortak Sosyal Alanlarda

ortaya çıkabilecek risklerin önceden tespit edilerek bertaraf edilmesi gerekmektedir. Yapılmış olan Risk Değerlendirmeleri gözden geçirilecek, gerekli düzeltme ve ilaveler yapılacaktır. Meydana gelen kaza ve kazaya ramak kalalar, üretim şekli değişikliği, makine ekipman değişikliği vb. gibi yeni risklerin ortaya çıkması durumunda hemen ve hiç bir şey olmasa dahi Çok Tehlikeli işyerlerinde 2, Tehlikeli işyerlerinde 4 ve Az tehlikeli işyerlerinde 6 yılda bir risk değerlendirmeleri yenilenecektir.

2. Acil Durum Yönetimi

İş yerlerinde meydana gelebilecek ve/veya dışarıdan kaynaklanabilecek acil durumların; 

 • Belirlenmesi, 
 • Meydana gelmesinin önlenmesi ve etkilerinin sınırlandırılması için alınacak tedbirlerin tespiti,
 • Müdahale ekiplerinin ve yöntemlerinin belirlenmesi,
 • Krokilerin oluşturularak çalışanlara eğitimlerinin verilmesi,
 • Acil kaçış yollarının ve toplanma yerlerinin belirlenmesi,
 • Uygun şekilde işaretlenmesi için işverene sunulması,
 • Acil Durum Tatbikatlarının planlanması ve uygulamaların takip edilerek raporlanması faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

Çok tehlikeli/Tehlikeli/Az tehlikeli işyerlerinde, her 30/40/50 çalışan için;

 • 1 adet Yangınla Mücadeleden Sorumlu Destek Elemanı,
 • 1 adet Arama, Kurtarma Tahliyeden Sorumlu Destek Elemanı görevlendirilecek ve eğitimleri verilerek sertifikalandırılacaktır.

2017 yılı için, acil durum senaryoları dikkate alınarak, acil durum tatbikatı planlanacaktır.

3. Saha Denetim Sistemi

İşverenlerin, yasal olarak yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için, sahada iş güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığını denetlemeleri, uymayanları uyarmaları ve bunu yazılı hale getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde; iş güvenliği kurallarına uymanın, çalışanın tasarrufuna bırakıldığı kabul edilmektedir.

Sahanın etkin bir şekilde denetleneceği ve yapılan denetimlerin raporlanacağı bir saha denetim sistemi kurulacaktır. Her ünite için; ünite yöneticilerinin ve çalışanlarının da katılacağı aylık Haberli Güvenlik Turları planlanacak, böylece saha denetimlerine çalışanların ve yöneticilerin de katılımı sağlanacaktır.

Denetimlerde belirlenen eksiklikler ve yapılacak iyileştirme faaliyetleri, “İSG Uygunsuzluk Takip Tablosu”’nda takip edilecek ve yönetime raporlanacaktır.

4. Kişisel Koruyucu Donanımlar

İşyerlerinde kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar belirlenecek, çalışanlara eğitimleri verilecek, “KKD Zimmet ve Taahüt Formu” imzalatılacak ve çalışanlara KKD’ların imzalı şekilde verilmesi sağlanacaktır.

5. Kaza ve Kazaya Ramak Kala Kayıtları

Kazaların tekrarının önlenebilmesi için meydana gelen iş kazaları, birim yöneticileri ile birlikte detaylı olarak incelenecek ve hazırlanan “Kaza İnceleme Raporu” ile kayıt altına alınacaktır. 

Kazaların önlenmesinde önemli bir faktör olan kazaya ramak kala olayların ve potansiyel tehlikelerin tespit edilmesi için; çalışanların doldurarak İSG kutularına atacakları “Kazaya Ramak Kala (KRK) Bildirim Formu” ve “Potansiyel Tehlike Bildirim Formu” hazırlanacaktır. Bildirilen KRK Formları ve Potansiyel Tehlike Formları değerlendirilerek yapılması gereken iyileştirme faaliyeti belirlenecek ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılıp yapılmadığı takip edilecektir.

Ünite Toplantılarında ve eğitimlerde; meydana gelen kazalar ve kazaya ramak kalalar, resimleri ile birlikte detaylı bir şekilde çalışanlara aktarılarak görsel farkındalık da sağlanmış olacaktır.

Kazaların kök nedenleri tespit edilecek ve inceleme sonuçları standartlaştırılarak istatistiksel olarak raporlanacaktır.

  BİZ KİMİZ!

  Önce sizi dinliyor, sizi tanıyoruz;
  Sizin için en uygun olanı yasal sorumluluklarımızdan taviz vermeden çalışanlarımız için güvenli geleceği birlikte inşa ediyoruz.

  Bilgi birikimini bütün ekibi ile paylaşan 16 yıllık saha deneyimine sahip Sn. Murat Levent Kütük’ün kurucusu olduğu ASAN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 2012 yılında kurulmuştur.